Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pivovar Rezek umístěného na webovém rozhraní www.pivovarrezek.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

Pivovar Rezek s.r.o., se sídlem č.p. 154, 468 25 Zásada
IČ: 27951626

DIČ: CZ27951626

zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 29314

adresa pro doručování: Pivovar Rezek s.r.o., Zásada 154, 468 25 Zásada
telefonní číslo: +420 602 439 889

kontaktní e-mail: info@pivovarrezek.cz

jako prodávajícím anebo poskytovatelem/zprostředkovatelem služeb
a vámi jako kupujícím anebo odběratelem služeb.

1. OBSAH SMLUV

1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Smlouvou ke koupi zboží se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám stanovenou cenu. Smlouvou o koupi voucheru k poskytnutí služby se zavazujeme vám poskytnout službu nebo zajistit poskytnutí služby a vy se zavazujete nám za to zaplatit stanovenou cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o poskytování služeb naleznete v článku 6. Informace o možnostech ukončení smlouvy jsou v článku 7. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a smlouvu uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží a služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Prodej zboží prodávaného na webovém rozhraní, které je alkoholickým nápojem, se řídí zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Takovýto druh zboží nesmí být prodáván osobám mladším 18 let, pokud stát vašeho bydliště nevyžaduje věkovou hranici vyšší.

Kupní smlouvu týkající se alkoholických nápojů s vámi uzavřeme, pokud jste v době podání objednávky starší 18 let; při podání objednávky stvrzujete, že jste starší 18 let, a uvádíte datum svého narození.
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 7), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Při nákupu alkoholických nápojů vás můžeme požádat o prokázání dosažení věku 18 let. Neověřenou objednávku včetně objednávky, u níž nebylo prokázáno dosažení věku 18 let, můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží nebo voucher.

2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. CENA

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží, voucher anebo poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny?

Případné slevy z ceny nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky), nebo
 • v hotovosti při osobním odběru, nebo
 • cenu zboží lze uhradit také v hotovosti při zaslání na dobírku.
  Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží či voucheru. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

4.4. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Jak dodáváme zboží a vouchery?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Voucher zakoupený na webovém rozhraní vám předáme osobně při osobním odběru nebo jej zašleme na vaši e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při objednávání voucheru, dle vámi zvoleného způsobu.

5.2. Kdy vám zboží a voucher dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.
Voucher vám na vaši e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při objednávání voucheru, zašleme do dvou pracovních dnů od připsání platby za voucher na náš účet.

5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?

Prosím vezměte na vědomí, že v okamžiku přebírání zásilky můžete být vyzváni k prokázání splnění věkových podmínek pro prodej alkoholických nápojů. V případě, že neprokážete splnění této podmínky, nedojde k předání zboží.

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží), máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

6. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VOUCHERY

6.1. Jaké služby nabízíme?

Na našem webovém rozhraní nabízíme tyto služby:

 • ubytování s možností prohlídky pivovaru Rezek,
 • uvaření vlastního piva s názvem „Uvař si své pivo“,
 • tandemový let, a
 • let letadlem.

Podrobný popis výše uvedených služeb a případné další nabízené služby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

K poskytnutí výše uvedených služeb je nutné zakoupit voucher, se kterým je spojeno právo na poskytnutí dané služby.

6.2. Kdo je poskytovatelem služeb?

Poskytovatelem služeb tandemový let a let letadlem je Daniel Rezek, IČO: 12583421, se sídlem 468 25, Zásada 154 (dále jen „poskytovatel letů“), nikoliv přímo naše společnost. Naše společnost ve spolupráci s Danielem Rezkem však tuto službu nabízí a zajistí pro vás její poskytnutí, jak je blíže upraveno níže.

Poskytovatelem ostatních služeb je přímo naše společnost.

6.3. Jaké jsou podmínky poskytování služeb?

Poskytování služeb se řídí těmito obchodními podmínkami. Další podmínky a pravidla týkající se poskytnutí objednané služby vám mohou být sděleny před jejím poskytnutím.

6.4. Ubytování s prohlídkou pivovaru Rezek

V rámci této služby vám poskytneme ubytování v areálu pivovaru Rezek s možností prohlídky pivovaru Rezek. Bližší popis ubytovacích prostor a služeb poskytovaných spolu s ubytováním (zejména stravování) je uveden na webovém rozhraní.

Ubytování vám bude poskytnuto v ujednaném termínu tak, že vám odevzdáme sjednaný ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistíme nerušený výkon vašich práv spojených s ubytováním. Vy se pro tyto účely zavazujete na sjednané místo ubytování v ujednaném čase dostavit.

V případě vašeho zájmu o přesunutí poskytnutí ubytování na jiný než objednaný termín či jinou změnu nás kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn lze pouze po dohodě s námi.

6.5. Uvař si své pivo

V rámci této služby vás v jeden den seznámíme s pomůckami a ingrediencemi k výrobě piva a provedeme vás procesem výroby piva. Zároveň se budete moci aktivně účastnit na výrobě piva (šrotování, rmutování, zápisy do varných listů, scezování, chmelovar, chlazení, přečerpání do otevřených kádí). Bližší popis této služby je uvedena na webovém rozhraní.
V rámci této služby vám po dokončení procesu přípravy piva (tj. cca po 1 měsíci) připravíme k převzetí 50 litrový sud s pivem, na jehož přípravě jste se podíleli. Jakmile bude tento sud piva připraven, budeme vás prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů kontaktovat s výzvou k převzetí tohoto piva.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud si tento sud piva nepřevezmete do 15 dnů od obdržení výzvy, právo na poskytnutí tohoto sudu piva zaniká.

6.6. Tandemový let a let letadlem

Vezměte prosím na vědomí, že poskytovatelem těchto letů není naše společnost, ale poskytovatel letů uvedený výše.

Zakoupením voucheru k těmto letům se však zavazujeme zajistit, že tyto lety budou výše uvedeným poskytovatelem letů pro vás provedeny.
K poskytnutí těchto letů není nutné hradit poskytovateli letů žádnou odměnu. Cena voucheru, kterou nám uhradíte, slouží k úhradě sdílených nákladů letu. Tyto lety nejsou službou poskytovanou za úplatu a nejedná se o obchodní lety.

Tandemový let spočívá v letu motorovým paraglidingem. Let letadlem spočívá v letu letadlem typu UL (Ultralight). Bližší popis těchto letů je uveden na webovém rozhraní.

Vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost za případnou újmu, která by vám vznikla v souvislosti s provedením objednaného letu. Tuto odpovědnost nese výše uvedený poskytovatel letů.

Níže uvádíme základní podmínky poskytnutí těchto letů:

 • berte prosím na vědomí, že létání může být fyzicky i psychicky náročná činnost, a před letem tak prosím zvažte, zda jste schopni let absolvovat, zejména s ohledem na svůj zdravotní stav, fyzickou kondici a případné fóbie;
 • poskytovateli letů je nutné před začátkem letu sdělit všechny informace, které by mohly být podstatné pro řádné provedení letu, zejména informace o vašem zdravotním stavu, pokud by tento stav mohl ovlivnit schopnost absolvovat let;
 • váhový limit pro jednu osobu u tandemového letu činí 95 kg, v případě, že tento váhový limit nesplňujete, není možné tento let absolvovat;
 • váhový limit pro jednu osobu u letu letadlem činí 95 kg, v případě, že tento váhový limit nesplňujete, není možné tento let absolvovat;
 • konečné rozhodnutí o konání letu závisí na aktuálním stavu počasí a je zcela v kompetenci poskytovatele letů, přičemž není-li možné let přesunout na pozdější termín ve stejném dni, bude domluven náhradní termínu konání letu;
 • na místo konání letu je nutné dostavit se s dostatečným časovým předstihem před konáním letu;
 • v průběhu celého letu jste povinni počínat si tak, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku;
 • v průběhu letu jste povinni se bezpodmínečně řídit pokyny poskytovatele letů;
 • berte prosím na vědomí, že nemáte nárok na náhradu újmy od poskytovatele letů, pokud újma vznikla v důsledku toho, že jste poskytovateli letů poskytli nesprávné či neúplné informace nebo jste porušili pravidla stanovená těmito obchodními podmínkami či sdělená poskytovatelem letů.
 • Další pravidla a informace týkající se letů sdělí poskytovatel letů před uskutečněním objednaného letu.

6.7. K čemu slouží vouchery?

Voucher je listina (popřípadě elektronická verze této listiny), označovaná také jako dárkový poukaz, na základě které máte právo na poskytnutí služby spojené s voucherem.

Na voucheru jsou uvedeny zejména následující údaje:

 • popis služby, která je předmětem voucheru;
 • naše identifikační údaje;
 • doba platnosti voucheru;
 • unikátní kód voucheru;
 • způsob, jakým lze voucher uplatnit.

6.8. Jak uplatnit voucher?

Uplatněním voucheru se má na mysli poskytnutí služby, se kterou je voucher spojen.

Před uplatněním voucheru je nutné nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, event. prostřednictvím rezervačního formuláře na webovém rozhraní (pokud to webové rozhraní umožňuje), a rezervovat termín poskytnutí služby.

V rámci této komunikace s vámi domluvíme termín, kdy budete moci čerpat danou službu. Při rezervaci daného termínu vás můžeme požádat o sdělení identifikačních údajů voucheru ke kontrole platnosti voucheru. Rovněž před poskytnutí služby můžete být požádání o předložení voucheru ke kontrole platnosti voucheru.

Vezměte na vědomí, že kapacity poskytovaných služeb jsou omezené, a proto je nutné přistoupit k rezervaci termínu čerpání služby v dostatečném časovém předstihu před uplynutím doby platnosti voucheru. Bez včasné rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nelze z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout.

Ujednané termíny poskytnutí služeb jsou závazné. V případě vašeho zájmu o přesunutí poskytnutí služby na jiný termín či jinou změnu nás kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn lze pouze po dohodě s námi.

Voucher máte právo bezúplatně poskytnout jiné osobě, čímž dojde k postoupení práv a povinnosti spojených s tímto voucherem a danou službou na tuto osobu. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě tuto osobu zavazují tyto obchodní podmínky a další navazující dokumenty dle článku 1.3 těchto obchodních podmínek, a vy jste povinni o tomto tuto osobu informovat a seznámit ji s těmito dokumenty. Výše uvedené se uplatní obdobně také v případě, že zakoupena služba je určena pro více osob, které budou s vámi objednanou službu čerpat.

6.9. Je uplatňování voucheru nějak omezeno?

Voucher lze čerpat pouze jednou.

Doba, po kterou lze voucher uplatnit a po kterou vám náleží právo na poskytnutí služby, je omezená a voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti. Po uplynutí platnosti voucheru nejste oprávněni čerpat službu spojenou s voucherem a nemáte právo na vrácení uhrazené ceny voucheru.

Pokud se voucher vztahuje na službu, jejíž poskytnutí (či poskytnutí části této služby) je podle právních předpisů či těchto obchodních podmínek podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let), nebo určitou způsobilostí nebo vlastnostmi, může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.

6.10. Lze voucher vyměnit za jiný?

Voucher nelze vyměnit za voucher s jiným plněním.

6.11. Kdy můžeme voucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že můžeme v určitých situacích odmítnout voucher akceptovat, a tedy plnění spojené s voucherem neposkytnout. Jde o případy, kdy:

 • voucher byl předložen po uplynutí platnosti,
 • voucher byl již jednou vyčerpán,
 • voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy či jiného způsobu zániku smlouvy,
 • poskytnutí plnění osobě, která voucher uplatnila, by bylo v rozporu s právními předpisy nebo těmito obchodními podmínkami.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ OD SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ

7.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy na zboží můžete, pokud jste spotřebitelem, bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.
Od smlouvy ke koupi voucheru na poskytnutí služby, můžete, pokud jste spotřebitelem, bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. V případě odstoupení od smlouvy na zboží doporučujeme spolu s oznámením o odstoupením od smlouvy zaslat také zakoupené zboží. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

7.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete po odstoupení od smlouvě zpět.

7.3. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, nebo na adresu našeho sídla (pokud se liší od doručovací adresy). Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

7.4. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že v případě koupě zboží nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

V případě koupě zboží máte vedle uhrazené ceny nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

7.6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 písm. e) občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
Vezměte na vědomí, že koupí voucheru získáváte oprávnění na poskytnutí služby, která je na voucheru uvedena, a voucher samotný má povahu služby. Z tohoto důvodu v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemáte nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste voucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy uplatnili. Objednáním voucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

V souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku není dále možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o ubytování či poskytnutí jiné služby týkající se využití volného času, pokud je toto plnění poskytováno v určeném termínu. V souladu s předchozí větou tak nejste v případě pořízení voucheru oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud ve lhůtě 14 dnů pro odstoupení od smlouvy si zarezervujete poskytnutí služby spojené s voucherem na konkrétní termín.

7.7. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás cenu za zboží či voucher v době splatnosti nebo jste nepřevzali zboží;
 • zboží nebo službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat, resp. poskytnout;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7.8. Můžete zrušit smlouvu o ubytování?

Pokud jste si na základě voucheru zarezervovali konkrétní termín ubytování v souladu s článkem 6.8 obchodních podmínek, můžete smlouvu k poskytnutí služby ubytování vypovědět před uplynutím sjednaného termínu ubytování. Výpověď nám můžete zaslat
e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. V případě pochybností se písemnost považuje za doručenou den následující po odeslání e mailové zprávy z vaší strany.

Pokud vypovíte smlouvu o ubytování v souladu s tímto článkem, náleží nám následující storno poplatek:

 • 0 % z ceny, pokud je výpověď doručena nejpozději 16 dnů před začátkem ubytování;
 • 50 % z ceny, pokud je výpověď doručena 8–15 dnů před začátkem ubytování;
 • 100 % z ceny, pokud je výpověď doručena později.

Přijaté peněžní prostředky v souvislosti se smlouvou o ubytování, od kterých byl odečten storno poplatek (splatný ke dni výpovědi smlouvy), vám vrátíme do 14 dnů od doručení výpovědi.

7.9. Kdy můžeme zrušit smlouvu o ubytování my?

V návaznosti na článek 7.7 těchto obchodních podmínek si dále vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy o ubytování také v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás cenu za ubytování v době splatnosti (pokud nebyla uhrazena cenou voucheru);
 • nedostavíte se na sjednané místo poskytnutí ubytování do 18 hodin (příp. dle domluvy) od sjednaného termínu zahájení ubytování.
 • V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku poníženou o storno poplatek (splatný ke dni odstoupení od smlouvy) ve výši odpovídající ceně za ubytování, kdy místo ubytování není obsazeno, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy o ubytování.

Dále máme právo vypovědět smlouvu před uplynutím sjednaného termínu ubytování bez výpovědní doby v případě, že porušíte i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, a v případě prodeje zboží dále ustanoveními § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem také ustanoveními § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

9. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

9.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží a poskytování námi poskytovaných služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění.

9.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

9.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

10.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

10.2. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží a vouchery, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

10.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

11.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 10. 2020.

Nasledujte nás na Facebooku