Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace zboží, voucherů a služeb objednaných prostřednictvím on-line obchodu Pivovar Rezek od naší společnosti:

Pivovar Rezek s.r.o., se sídlem č.p. 154, 468 25 Zásada

IČ: 27951626

DIČ: CZ27951626

zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem spis. zn. C 29314

adresa pro doručování: Pivovar Rezek s.r.o., Zásada 154, 468 25 Zásada

telefonní číslo: +420 602 439 889

kontaktní e-mail: info@pivovarrezek.cz

I. REKLAMACE ZBOŽÍ

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • - má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • - je v odpovídajícím množství;
 • - vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • - se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • - odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
 • - nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
  Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 7 Všeobecných obchodních podmínek.

2. Jaká je záruční doba?

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí pro kupující spotřebitele záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

2.2. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba pouze do takového data.

2.3. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a pokud jste spotřebitelem také § 2165 až 2174.

3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

a) Doplnění toho, co chybí

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

b) Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

c) Výměna zboží

Výměnu zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást, pokud je to možné.

Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

d) Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • - dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
 • - nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 • - zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
 • - se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
 • - nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b) jste použili věc ještě před objevením vady;

c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • - jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • - jste vadu sami způsobili; nebo
 • - uplynula záruční doba.

4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • - opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • - vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali;
 • - věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • - věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

II. REKLAMACE VOUCHERŮ A SLUŽEB

5. Za jaké vady odpovídáme?

5.1. Odpovídáme za vady voucheru k poskytnutí služeb a dále za vady samotných služeb poskytovaných za úplatu, pokud jsme poskytovateli těchto služeb.

5.2. V případě, že jste si zakoupili voucher, odpovídáme za to, že voucher nemá vady. To znamená, že na základě voucheru budete oprávněni čerpat plnění spojené s voucherem a voucher plně odpovídá tomu, co je prezentováno na webovém rozhraní, zejména ve smyslu

 • - předmětu plnění;
 • - doby platnosti voucheru;
 • - případně i dalších informací uvedených na webovém rozhraní.

Dále odpovídáme za to, že vám bude zasláno objednané množství voucherů.

5.3. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou, zejména obchodními podmínkami. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

 • - odpovídá popisu na webovém rozhraní a případně na voucheru;
 • - je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po ujednanou dobu;
 • - je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;
 • - je v souladu s požadavky právních předpisů.

6. Dokdy lze voucher nebo službu reklamovat?

6.1. V případě, že zaslaný voucher má vadu, nebo jinak neodpovídá smlouvě, máte možnost voucher reklamovat. Reklamaci můžete podat i v případě, že voucher v rozporu se smlouvou odmítneme přijmout. Reklamaci doporučujeme uplatnit co nejdříve po zjištění vady. Nejpozději lze reklamaci uplatnit do šesti měsíců po převzetí voucheru, ledaže bylo možné vadu zjistit až později. Voucher není spotřebním zboží ve smyslu občanského zákoníku, proto se na něj nevztahuje záruční doba.

6.2. Poskytnutou službu je možné reklamovat zejména v průběhu její poskytování. Vadu služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne její poskytnutí

7. Jaká práva z vadného plnění máte v případě reklamace voucheru?

7.1. Pokud je možné vadu na voucheru opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady z naší strany. Dále máte nárok na bezplatné vydání náhradního voucheru, případně na dodání chybějících voucherů.

7.2. Není-li možné vadu odstranit vydáním náhradního voucheru, můžete si vybrat jiný voucher z naší nabídky v odpovídající hodnotě. Dle vaší volby vám můžeme rovněž poskytnout přiměřenou slevu z ceny voucheru.

7.3. Vrácení uhrazené ceny voucheru můžete požadovat za předpokladu, že:

 • - dodání vadného voucheru z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy, nebo
 • - nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete voucher využít, a ani nejsme schopni vadný voucher vyměnit, nebo
 • - pokud nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace do 30 dnů od uplatnění reklamace.

8. Jaká práva z vadného plnění máte v případě reklamace služeb?

8.1. V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

a) bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná;

b) poskytnutí náhradní služby v jiném termínu, pokud pro danou vadu nebylo možné službu užít anebo byla služba vadou podstatně omezena;

c) přiměřenou slevu z ceny;

d) odstoupení od smlouvy v případě, nelze-li vadu napravit postupem dle písm. a) či b) výše anebo pokud vada zakládá podstatné porušení smlouvy.
Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

9. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

9.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • - jste o vadě před převzetím voucheru nebo poskytnutím služby věděli;
 • - jste vadu sami způsobili, zejména porušením obchodních podmínek či právních předpisů.

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

10. Jak postupovat při reklamaci?

10.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

10.2. Reklamaci lze uplatnit v naší provozovně či v našem sídle.

Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu spatřujete, urychlí to postup reklamace.

10.3. Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

10.4. V případě reklamace zboží nám reklamované zboží doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla či provozovny, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

10.5. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady.

10.6. O přijetí doručené reklamace rozhodujeme bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

10.7. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

10.8. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále vám po vyřízení reklamace vydáme potvrzení o vyřízení reklamace

10.9. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 10. 2020.

Nasledujte nás na Facebooku